MAŁY ZUS – ZUS OD PRZYCHODU

Od dnia 01.01.2019r. przedsiębiorcy którzy chcą opłacać niższe składki na ubezpieczenie społeczne będą mogli przejść na tzw. „MAŁY ZUS”. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie opłacał składki od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od przychodów osiąganych z prowadzonej działalności.

Warunki uprawniające do skorzystania z „MAŁEGO ZUSU” w danym roku podatkowym:

  • Należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych,
  • Przychód z działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę w poprzednim roku kalendarzowym (jeżeli była prowadzona cały rok) nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.


Z „MAŁEGO ZUSU” nie mogą skorzystać przedsiębiorcy którzy:

  • W poprzednim roku prowadzili działalność gospodarczą krócej niż 60 dni,
  • W poprzednim roku podatkowym rozliczali się w formie karty podatkowej i korzystali z rozliczenia sprzedaży od podatku VAT.
    Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Jeżeli przedsiębiorca rozliczał się w formie karty podatkowej ale nie korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT, może skorzystać z „MAŁEGO ZUSU”. Wtedy przychodem z działalności gospodarczej jest wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku.

  • Przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),
  • Przedsiębiorca spełnia warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorca może opłacać „Mały ZUS”, jeśli korzystał wcześniej z „ulgi na start” (chyba że zrezygnuje z korzystania z tego uprawnienia) i spełniał warunki do „preferencyjnych składek”.

Nie można skorzystać z „Małego ZUS” w pierwszym roku prowadzenia działalności.

Z „małego ZUSU” przedsiębiorca może korzystać maksymalnie przez okres 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

W okresie w którym przedsiębiorca będzie korzystać z „MAŁEGO ZUSU” może w poszczególnych miesiącach opłacać składki na ubezpieczenia od najniższej podstawy wymiaru bądź od kwoty wyższej. Wysokość kwoty, od której przedsiębiorca opłacał będzie składki ma wpływ na wysokość późniejszych min zasiłków chorobowych, zasiłków opiekuńczych, zasiłków macierzyńskich czyli świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia społecznego.

Należy pamiętać, że w związku z wybraniem „MAŁEGO ZUSU” Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zażądać od przedsiębiorcy przedstawienia dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. Brak przedstawienia dokumentów spowoduje, że ZUS za cały okres korzystania za „MAŁEGO ZUSU” naliczy podstawy składek od wysokości 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Z „MAŁEGO ZUSU” można zrezygnować przed upływem 36 miesięcy w każdym czasie. Rezygnacja jest nieodwołalna.

 

27.02.2019r.

Udostępnij: